Mer fiskprojekt på gång

 

Hushållningssällskapet Gotland har erhållit positivt besked från LeaderGute avseende två projekt för utveckling av det småskaliga fisket på Gotland.

Det småskaliga kustfisket på Gotland har under lång tid varit på tillbakagång, bland annat på grund av den ökade sälstammen de senaste åren. Det ena projektet; fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland, syftar till är att skapa nya förutsättningar för det lokala kustfisket genom att via samarbeten med andra regioner, där erfarenheter finns, utveckla fasta sälsäkra redskap. Sammantaget bör det genom projektet finnas förutsättningar för att nya redskap kan utvecklas vilket i sin tur kan leda till en utveckling av det lokala fisket. Inom projektets ramar genomförs en studieresa till Finland för att se hur man lyckats med alternativa redskap och metoder för att kunna fortsätta utveckla det småskaliga kustfisket. Efter genomförd studieresa skall ett seminarium i mindre format anordnas på Gotland för att diskutera hur man ska kunna gå vidare med eventuella investeringar. Projektet skall genomföras under 2017.

Det andra projektet, Produktutveckling – marknadsföring Gotländsk fisk, syftar till att skapa nya förutsättningar för det småskaliga fisket genom att utveckla nya hållbara och förädlade produkter av lokala fiskarter. Detta ska genomföras med rådgivning och marknadsföringsaktiviteter i samverkan mellan lokala fiskare, restauratörer, butiker och grossister. Sammantaget finns genom de mål som satts upp i projektet förutsättningar för utveckling av det lokala kustfisket. Inom projektet skall ett antal fiskarter identifieras som kan ge upphov till nya konsumentvänliga produkter, som testas förutsättningslöst med en kreatör i mindre skala ihop med fiskarna och tas vidare till ett antal aktiviteter i större grupper med inbjudna restauratörer. I projektet skall man även titta på innovativa förpackningar och nya metoder att presentera gotländska fiskprodukter till konsument. Projektet genomförs under 2017 och 2018.

 

Båda projekten väntar dock på slutgiltigt besked från Jordbruksverket.

Hushållningssällskapet har lämnat in en tredje ansökan till LeaderGute, med ambition att få den beviljad under mars, avseende anordnande av ett seminarium om Fiskodling i tomma lantbruksbyggnader- en möjlighet för kombiverksamhet, som förmodligen kommer att anordnas under hösten 2017 i samverkan med andra aktörer på Gotland.
Denna ansökan togs tillbaka för att inte kollidera med Länsstyrelsens förstudie om vattenbruk på Gotland.
 

Är du intresserad av att veta mer om något av de projekt som ligger i startgroparna hör av dig till Riina Noodapera 070 75 76 30 eller mail riina.noodapera@hush.se

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s