Gotländsk fisk under gränsvärden

skördefestival mm 7 sept 128PRESSMEDDELANDE

Lyssna här på ett inslag i P4Gotland fredagen den 28 februari kortversionen
En längre version hittar du här
ca 1 tim in i sändningen

Gotländsk fisk under gränsvärden

Fisk från Östersjön har en stämpel som giftig vilket gör konsumenter ovilliga att äta av den fisk som finns i vår närhet. Det har också medfört att det svenska kustnära småskaliga fisket håller på att slås ut. Istället importeras stora mängder fisk.

Men det finns många fler arter än strömming, torsk och skarpsill runt Gotland, arter som är utmärkta matfiskar. Eftersom Statens Livsmedelsverk, SLV, inte analyserat sådana arter, har Hushållningssällskapet Gotland i ett projekt (Fiskguide Gotland) tagit prover under 2019 för analys av flundra, piggvar, id, abborre, näbbgädda, gädda, svartmunnad smörbult, havsöring, skarpsill, sik och strömming (och norsk odlad lax). Syftet med analyserna är få en lägesbild avseende halterna av miljögifter i fisk fångad öster om Gotland för att kunna ta fram en ny gotländsk konsumentguide med recept, artbeskrivningar och utifrån Livsmedelsverkets kostrekommendationer.

Halter av några av de vanligaste allvarliga miljögifterna i fisk har analyserats: metylkvicksilver, dioxin och olika PCB:er. Efter konsultation med SLV kring provtagning och analys, genomfördes insamling och analyser enligt rekommendationerna i samarbete med gotländska fiskare.

Resultatet av analyserna tillställdes SLV, som är expertmyndighet, och i utlåtandet säger de   ”Generellt så är halterna av både kvicksilver, PCB och dioxin låga jämfört med gränsvärdena.”

För kvicksilver sägs att ”Alla halter ligger mycket lågt, vilket är förväntat. Havsfångad gädda eller abborre har oftast ganska mycket lägre halter än den fisk som är fångad i en insjö.” ”Gäddan från Tingstäde låg på 92 ng/g, dvs lika med 0,092 milligram/kg. Gränsvärdena för kvicksilver är 0,5 milligram/kg respektive 1 milligram/kg, beroende på art.”

Gäddan är ju en s.k. toppredator, dvs en rovfisk som står högst upp i näringskedjan och genom att den endast äter fisk, ansamlar den också miljögifter från bytesdjuren. Den låga halten, mindre än en femtedel till en tiondedel av gränsvärdena pekar på att också halterna av kvicksilver i andra fiskar också är låga, även i insjöar.

Dioxin är ett av de mest bekanta miljögifterna. Av PCB finns en del dioxinlika PCB:er.  Statens Livsmedelsverk säger så här om de analyserade fiskarna: ” Även här är halterna låga i förhållande till gränsvärdet.”

Analyserna av fisk runt Gotland ger indikatorer på att halterna ligger under gränsvärdena.
Det kan öppna upp för konsumenter att äta mer lokalt fångad fisk enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och det ger även möjlighet för gotländska fiskare att öka utbudet av lokalt fångad fisk.

SLV framhåller också att …”tyvärr finns dioxiner och PCB i varierande halter i alla animaliska livsmedel, även om halterna i fisk är högst.” Det är värt att reflektera över att även om man avstår från att äta fisk, utsätts man för dioxiner.

Vi konstaterar att analyserna vi har gjort antyder att Livsmedelsverket behöver se över sina rekommendationer.

För att belysa detta och presentera möjliga arter för konsumentledet har vi bjudit in till en aktivitet i Halla bygdegård tisdagen den 3 mars kl 9-12.
Hushållningssällskapet Gotland

Mer info
Riina Noodapera/Projektledare
tel 070 775 76 30

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s