Pressmeddelande gifter i fisk från Gotland

Mycket låga gifthalter i lokal fisk från Gotland

Analyser av gifter i de vanligaste fiskarterna som fiskas öster om Gotland visar värden som ligger extremt långt under de gränsvärden som satts av EU. Det är dioxiner, dioxiner och PCB, icke-dioxinlika PCB och metylkvicksilver som har analyserats vid provtagningar 2019 och 2020. Alla fiskarter visar mycket låga värden.

Under 2019 och 2020 har Hushållningssällskapet Gotland inom ramen för projektet Fiskguide Gotland analyserat de vanligaste fiskarterna som fångas öster om Gotland för att ta reda på hur låga eller höga värden av toxiska ämnen som fisken egentligen innehåller. Projektet ska ta fram beskrivningar, recept och tips av de vanligaste fiskarterna runt Gotland samt låta analysera dessa på dioxiner, kvicksilver och PCB. En ambition har varit att ta reda på hur det verkligen förhåller sig när det gäller nivåer av dessa, då larmrapporter ofta gör att konsumenter inte vill äta fisk från Östersjön. Analyserna av strömming, skarpsill, öring, flundra, piggvar, sik, gädda, abborre, id och näbbgädda visar på låga halter av kvicksilver, PCB och dioxiner i fisk från Gotland. Analyserna från Eurofins visar på extremt låga värden, långt under de gränsvärden som EU har fastställt och i vissa fall förekommer ämnena i så små mängder att de nästan inte är mätbara. Livsmedelsverket menar att strömming/sill från Östersjön innehåller höga halter av miljögifter som dioxiner och PCB. Resultaten från projektets analyser visar dock att värdena är extremt mycket lägre än de gränsvärden som finns fastställda av EU.

Resultat av analysen i korthet:

  • Dioxiner. Gränsvärdet för EU är 3,5 pg/g. Den fisk som hade högst värde var skarpsill med 1,27 pg/g (2020) och lägst värde hade sik med 0,291 pg/g.
  • PCB, dioxinlika. Gränsvärdet är 6,5 pg/g. Fisken med högst värde var skarpsill med 2,56 pg/g (2020) och lägst värde sik med 0,461 pg/g.
  • PCB, icke-dioxinlika. Gränsvärdet är 75 ng/g. Fisken med högst värde var skarpsill med 9,81 ng/g och lägst värde sik med 1,64 ng/g.
  • Metylkvicksilver. Gränsvärde på 500 ng/g. Fisken med högst värde var näbbgädda (2020) med 40 ng/g och lägst värde smörbult med 3,2 ng/g.

Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland, är projektledare för Fiskguide Gotland och har i många år jobbat för att utveckla kedjan från fiskare till konsument. Hon och projektteamet är förvånade över resultaten:

– Vi är överraskade över att resultaten av analyserna visar förvånansvärt låga värden. Det verkar variera något år från år, särskilt i till exempel fet fisk där vi har värden både från 2019 och 2020. Trots det så ligger de alltid mycket under EU:s gränsvärden.

Analysen visar att feta fiskarter tar åt sig mer toxiska ämnen än de magra. Odlad lax, skarpsill och strömming är till exempel fetare fiskar än Id, abborre, gädda, piggvar och sik. Analysen visar också att 2020 års värden på strömming och skarpsill är högre än 2019, vilket kan bero på fiskens ålder, näringsstatus och var den är fångad. Dock är värdena fortfarande extremt mycket lägre än EU:s gränsvärden.

– Livsmedelsverket anser ju att vi ska äta mer fisk och sjömat. Då känns det bra att kunna marknadsföra att vi kan äta mer av den gotländska lokala fisken som ger ökade möjligheter för att det småskaliga fisket ska kunna fortleva och att kustsamhällena kan fortsätta fiska och förädla lokal fisk till konsument, avslutar Riina Noodapera.

De nuvarande rekommendationerna från Livsmedelsverket är att fet fisk från Östersjön kan ätas två till tre gånger per år av barn, fertila kvinnor och gravida, övriga en gång i veckan. Det gäller även för fisk med höga halter av dioxiner och PCB.

Se tabeller över analyserna och förklaringar i bifogad rapport.

För mer information

Riina Noodapera, projektledare Hushållningssällskapet

E-post: riina.noodapera@hushallningssallskapet.se

Telefon: 070-775 76 30

Johannes Klingvall, fiskare i Herrvik och
Gutefisk ekonomisk förening

E-post: johannes@tempokattvik.se

Telefon: 073-771 00 21

Länkar
Om projektet:  https://hushallningssallskapet.se/?projekten=fiskguide-gotland

Blogg om fiskprojekten: https://fiskmatgotland.wordpress.com/
Livsmedelsverkets rekommendationer: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad/all-fisk-ar-inte-nyttig

Rapporten/sammanställningen läser du här

Bilden är hämtad från http://www.braxen.nu. Thorgrim Christiansson med id.

Nedan kan du bläddra bland graferna som visar hur innehållet i de Gotländska fiskarterna förhåller sig till EU:s gränsvärden.

Nedan laddar du hem fiskbroschyren om 52 sidor med tips och recept om Fisk från Gotland

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s